Authorประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค), พระยา
Titleประวัติพระพุทธสาสนา / [คัดจากฉบับพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาก)]
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์กรุงเทพฯเดลิเมล์, 2469
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra55_0266
Descript 22 หน้า

SUMMARY

ประวัติพระพุทธศาสนาเล่มนี้ กล่าวถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปฏิสนธิจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตอนต้นเล่มมีประวัติของนางแก้ว ธีรานนท์ด้วย


แก้ว ธีรานันท์ 2417-2469 พุทธศาสนา -- ประวัติ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1282 2469LIB USE ONLY