Authorบรรหารภัตรกร, พระยา
Titleพุทธศาสนาในอดีต / พระยาบรรหารภัตรกร (แฉ่ง บุณย์เกียรติ) แปล แล เรียบเรียง
Imprint พระนคร : กองละหุโทษ, 2469
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra55_0077
Descript ก-ค, 117 หน้า : ภาพประกอบ

SUMMARY

พุทธศาสนาในอดีต เป็นเรื่องที่เก็บรวบรวมแปลจากหนังสือต่างประเทศ ส่วนมากมาจากหนังสือของศาสตราจารย์ริดสเดวิดส์ และศาสตราจารย์เรว์ ส.บีล เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ แตกต่างไปจากประวัติพุทธศาสนาอื่น ๆ คือกล่าวถึงเรื่องราวของผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างแคว้น วงศ์ และประเทศทั้งฝ่ายตะวันตก และตะวันออก อันมีผลกระทบต่อพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของพุทธสถานต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น มหาวิหารพุทธคยา พระสถูปสาร์นาถและอังคารสถูปลันชี เป็นต้น


ปราณบริรักษ (สมบุญ กลันทานนท์) พุทธศาสนา -- ประวัติ หนังสืออนุสรณ์งานศพ พุทธศาสนา -- ประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS