Titleมุทิตานุสรณ์ / รวบรวมโดย ส. ศิวรักษ์
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2522
Descript 141 หน้า

CONTENT

ลำดับเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ -- ชินบัญชรคาถา -- ความรักในชีวิตขบถ -- พระมหาสมณศาส์น ฯลฯ -- วัตรของภิกษุบวชใหม่ -- พิธีเข้าบ้านของผู้ลาสิกขาบท -- สังคหวัตถุธรรมเทศนา -- การศึกษาหาพื้นฐานร่วมเพื่อการพัฒนา


มูลนิธิโกมลคีมทอง พุทธศาสนา -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.308 ม44CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.308 ม44CHECK SHELVES