Titleชุมนุมเรื่องเมืองสวรรค์เมืองนรกและเมืองสำคัญในสมัยพุทธกาล
Imprint พระนคร : กรมศิลปากร, 2505
Edition พิมพ์ครั้งที่ 5
Descript 253 หน้า ; 19 ซม.

สายบัว ประดิษฐ์รอด 2423-2509 พุทธศาสนา หนังสืออนุสรณ์งานศพ สวรรค์ นรก เมืองโบราณ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.308 ช46CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.308 ช46CHECK SHELVES
Arts Library : Rarebook CollectionRB BQ4500 ช246 2509LIB USE ONLY