Authorเกษม บุญศรี
Titleสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / เกษม บุญศรี
Imprint พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2504
Descript 318 หน้า

CONTENT

พระพุทธโอวาท 3 ข้อ -- ความเชื่อ -- ธรรมอันทำให้งาม 2 อย่าง -- ปธาน ความเพียร 4 -- สุขของคฤหัสถ์ 4 -- พรหมวิหาร 4 -- อมตธรรม 5


พุทธศาสนา -- การศึกษาและวิธีสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.307 ก58พCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.307 ก58พCHECK SHELVES