Authorสุรศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา, 2394-2474
Titleสันติวิหารธรรม / เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
Imprint [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470
Descript 40 หน้า

SUMMARY

สันติวิหารธรรมนี้ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้แต่งขึ้นอธิบายถึงเรื่องของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยกล่าวถึงอารัมภคาถาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า บุคคลผู้ใดจะนับถือพระพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้รู้จักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ชัดเจนก่อนจึงนับถือ ถ้าไม่ตรึกตรองให้รู้แล้ว ก็ชื่อว่านับถือตามบิดามารดาเท่านั้น นอกจากนั้นยังอธิบาย และตีความเกี่ยวกับหลักพระธรรมที่สำคัญในพุทธศาสนาบางประการด้วย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.304 ส47สLIB USE ONLY