Authorวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค), 2403-2464
Titleพระมงคลวิเสสกถา ถวายในรัชชกาลที่ 5 / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2453
Descript 172 หน้า

SUMMARY

พระมงคลวิเสสกถา” เป็นพระธรรมเทศนาสำคัญ ซึ่ง พระสงฆ์ผู้ที่จะรับพระราชทานถวายพระธรรมเทศนานี้ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าจะต้องเป็นสมเด็จพระสังฆราช โดยถวายพระธรรมเทศนาจะต้องพรรณนาพระราชจรรยาอันวิเศษโสภณที่พระเจ้าแผ่นดินได้ปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและปวงประชาราษฎร์


CONTENT

อารัมภกถา -- ปุพ์เพ กต ปุญ์ญตา -- อัต์ต สัม์มา ปณิธิ -- รัฐาภิปาลโนบาย -- รัฐาภิปาลโนบาย -- อปจายน ธรรม -- อรรถจริยา -- รัฐาภิปาลโนบาย -- สัท์ธา สัม์ปทา -- สามัติ์ถิยะ -- รัฐาภิปาลโนบาย -- พาหุสัจ์จะ -- อุบายโกศล -- รัฐาภิปาลโนบาย -- สมาน์ต์ตตา -- การุญ์ญภาพ -- รัฐาภิปาลโนบาย -- เม์ตาปุเรจาริกตา -- ปฏิสัน์ถาร กุสลตา -- รัฐาภิปาลโนบาย -- กาลัญ์ญตา ปุต์ต สังคหะ -- รัฐาภิปาลโนบาย -- วิริยสมสัติ -- โลกัต์ถ จริยา -- รัฐาภิปาลโนบาย -- มิตร สมบัติ มัต์ตญ์ญุตา -- รัฐาภิปาลโนบาย -- ธรรม ภาษิต สัตยาธิษฐาน -- กัต์ตุกัม์ยตา ฉัน์ทะ -- ปุค์คลัญ์ญุตา -- รัฐาภิบาลโนบาย -- คำถวายพระพร -- รตนัต์ตย ปภาวาภิยาจน คาถา


ธรรมเทศนา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.304 ว123พ 2453LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.304 ว123พ 2453LIB USE ONLY