Authorวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค), 2403-2464
Titleธมมทฏฐกถาย, ปฐโม ภาโค, ทุติโย ภาโค, ตติโย ภาโค, จตุตโถ ภาโค, ปญจโม ภาโค, ฉฏโฐ ภาโค, สตตโถ ภาโค, อฏฐโม ภาโค / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
Imprint พระนคร : มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2502
Descript 8 เล่ม

พุทธศาสนา ธรรมเทศนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.304 ว123ธCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.304 ว123ธCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.304 ว123ธCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.304 ว123ธCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.304 ว123ธCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.304 ว123ธCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.304 ว123ธCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.304 ว123ธCHECK SHELVES