Titleยโสภิวฑฺฒนกถา
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 25--
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=KI-00027
Descript 11 หน้า

SUMMARY

ยโสภิวฑฺตนกถา สอนว่า มนุษย์ย่อมมีความตายเป็นที่สุด และไม่มีนิมิตใดบอกให้ทราบว่าจะตายเมื่อใด จึงควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท หมั่นทำความดีซึ่งเป็นคุณแก่ตนและผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดยศที่สำคัญ หมายถึงความเป็นใหญ่เหนือความชั่ว ส่วนในตอนต้นเล่มเป็นการกล่าวสรรเสริญ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์


พุทธศาสนา ธรรมเทศนา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS