Authorพระเสด็จสุเรนทราธิบดี, เจ้าพระยา
Titleเตือนเพื่อน / เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
Imprint [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์ศรีหงส์, 2473
Descript 98 หน้า

SUMMARY

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แต่งเรื่องเตือนเพื่อนขึ้น เพื่อสั่งสอนข้าราชการซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงชุบเลี้ยง ให้มีความประพฤติที่ดี สามารถรักษายศถาบรรดาศักดิ์ได้ รู้จักใคร่ครวญถึงเรื่องทรัพย์ เคหสถาน แม่เรือน นอกเหนือไปจากความรู้ ความเพียร ความสุจริตและความจงรักภักดี ท่านเขียนเรื่องนี้ขึ้นในขณะที่คนหนุ่ม ๆ ทั่วไปกำลังสุรุ่ยสุหร่ายและเล่นเบี้ยหวยกันชุกชุม นอกจากเรื่องเตือนเพื่อนแล้วในหนังสือเล่มนี้ยังมีพระบรมราโชวาท ในงานวิสาขบูชาที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2457 พระบรมราโชวาทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระรัตนตรัย การปฏิบัติในการนับถือพระพุทธศาสนาและเรื่องของทิศ 6 ซึ่งได้แก่บุคคล 6 จำพวก ตอนจบมีเนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่เรียกว่า คำสรรเสริญพระบารมีด้วย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.304 พ1711ตLIB USE ONLY