Authorปิ่น มุทุกันต์, พ.อ., 2459-2515
Titleอาณาจักรกอไผ่ / ปิ่น มุทุกันต์
Imprint พระนคร : คลังวิทยา, 2507
Descript 431 หน้า

CONTENT

นิกายสงฆ์กับประชาชน -- การปกครองคณะสงฆ์ในยุคพัฒนาประเทศ -- พระพุทธศาสนากับการคุมกำเนิด -- การโจรกรรมทำลายพระพุทธรูป -- ศิลปการเยี่ยมคนไข้ -- พูดกันเรื่องสุขภาพจิต -- จิตของท่านมีอาการอย่างนี้หรือไม่? -- พระราชดำรัสเกี่ยวกับธรรมทูต -- คุณธรรมของครู -- อะไรทำให้คนไทยน่ารักน้อยลง


ธรรมะ สุขภาพจิต คุมกำเนิด สงฆ์ พุทธศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.304 ป35อCHECK SHELVES