Authorพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท), 2454-2550
Titleชุมนุมปาฐกถา / ปัญญานันทภิกขุ
Imprint พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2503
Descript 358 หน้า

พุทธศาสนา -- ปาฐกถา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.304 ป113ช 2503CHECK SHELVES
Arts Library : StackPL4213 ป213ชCHECK SHELVES
Arts Library : StackPL4213 ป213ชCHECK SHELVES