Authorโบว์เด็น, เออร์เน็สต์ เอ็ม
Titleพุทธานุวัตร : พุทธภาษิตคัดมาสำหรับศึกษาประจำวันตลอดทั้งปี = Imitation of Buddha / เออร์เน็สต์ เอ็ม โบง์เด็น ; แปลโดย หลวงโยธาธรรมนิเทศ
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2513
Descript 206, 122 หน้า

วนิดาพิจาริณี ท้าว พุทธภาษิต สุภาษิตและคำพังเพย หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.343 บ87พCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.343 บ87พCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.343 บ87พCHECK SHELVES