Authorสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)
Titleใครเป็นผู้ชนะ และ บัณฑิตในพระพุทธศาสนา / สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
Imprint พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2510
Descript 20 หน้า

เทพกรุณากร (เปรื่อง กัลยาณมิตร) จมื่น พุทธศาสนา หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3 จ17คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3 จ17คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3 จ17คCHECK SHELVES