Authorการสัมมนาเรื่อง ความรับผิดชอบของจริยธรรมเป็นความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ : (2509 : พระนคร)
Titleความรับผิดชอบทางจริยธรรมเป็นความจำเป็น ในการพัฒนาประเทศ : บันทึกรายงานสัมมนา / จัดโดย สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 8-9 มกราคม 2509
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2509
Descript 114 หน้า : ภาพประกอบ

จริยศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)170 ก27คCHECK SHELVES