Authorกีรติ บุญเจือ
Titleตรรกวิทยาสัญลักขณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ
Imprint [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มอบให้พิมพ์จำหน่ายที่ไทยวัฒนาพานิช, 2518
Descript 157 หน้า

CONTENT

บทนำ -- ตรรกวิทยาของข้อความ -- ความสมเหตุสมผลของข้อความเชิงซ้อน -- การทดสอบความสมเหตุสมผลด้วยตารางความจริง -- กฎพื้นฐาน -- กฎพื้นฐาน (ต่อ) -- ตรรกวิทยาของเทอม -- การพิสูจน์โดยยกเงื่อนไข -- ตรรกวิทยาของความสัมพันธ์ -- การทดสอบโดยวิธีตลบหลัง -- การพิสูจน์โดยสมมติให้เป็นไปไม่ได้


สัญลักษณ์ตรรกศาสตร์และคณิตตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)164 ก37ตCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)164 ก37ตCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)164 ก37ตCHECK SHELVES
Arts Library : StackBC135 ก237ตCHECK SHELVES
Arts Library : StackBC135 ก237ตCHECK SHELVES
Arts Library : StackBC135 ก237ตCHECK SHELVES
Arts Library : StackBC135 ก237ตCHECK SHELVES
Arts Library : StackBC135 ก237ตCHECK SHELVES
Arts Library : StackBC135 ก237ตCHECK SHELVES
Arts Library : StackBC135 ก237ตCHECK SHELVES