Authorสุชา จันทน์เอม
Titleจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน / สุชา จันทน์เอม
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 89 หน้า

จิตวิทยาประยุกต์ จิตวิทยา ความสำเร็จ กำลังใจ การจูงใจ (จิตวิทยา) มนุษยสัมพันธ์ โฆษณา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)158 ส42จวCHECK SHELVES
Education Library158 ส42จ 2537CHECK SHELVES
Communication Arts Library158 ส758จ 2537CHECK SHELVES
Education Library150 ส422จCHECK SHELVES