Authorตุ้ย ชุมสาย, ม.ล
Titleจิตวิทยาประยุกต์ / ม.ล. ตุ้ย ชุมสาย
Imprint [ม.ป.ท.] : ไทยวัฒนาพาณิช, 2496
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 255 หน้า

จิตวิทยาประยุกต์