Authorส. ศิวรักษ์
Titleอยู่อย่างไทยในสมัยศตวรรษที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / โดย ส. ศิวรักษ์
Imprint กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2525
Descript 24, 461 หน้า

นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา การศึกษากับสังคม ปรัชญากับการศึกษา การศึกษา -- ไทย ปาฐกถา รวมเรื่อง ไทย -- รวมเรื่อง ไทย -- การเมืองและการปกครอง กรุงเทพฯ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ส47อยCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ส47อยCHECK SHELVES
Arts Library : StackAC159 ส247อCHECK SHELVES
Thai Studies Library089.9591 ส47อยON DISPLAY