Authorส. ศิวรักษ์
Titleอนาคตของไทยในสายตา ส. ศิวลักษณ์
Imprint กรุงเทพฯ : พาสิโก, 2522
Descript 288 หน้า ; 18 ซม

CONTENT

อนาคตของไทย -- อุดมคติทางการศึกษาของไทย -- อุดมคติของการดำรงชีวิตตามแนวคิดวัฒนธรรมจีน


รวมเรื่อง การศึกษา -- ไทย ปรัชญาจีน ไทย -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ส47อนCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ส47อนCHECK SHELVES