Authorส. ศิวรักษ์
Titleคันฉ่องของ ส. ศิวรักษ์ / จิตรกร ตั้งเกษมสุข, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2526
Descript 272 หน้า

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 2475- ศาสนา -- รวมเรื่อง การศึกษา -- รวมเรื่อง ไทย -- รวมเรื่อง ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ส47คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ส47คCHECK SHELVES