Authorสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
Titleสุข / พระธรรมปิฎก. กาญจนบุรีมีความสำคัญอย่างไรกับประวัติศาสตร์ของไทย / สุด แสงวิเชียร. ที่พึ่งยอดเยี่ยม / อวย เกตุสิงห์. กฎหมายกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง / ธานินทร์ กรัยวิเชียร
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2508
Descript 108 หน้า

ความสุข โบราณคดี ศีลธรรมจรรยา การทุจริตและประพฤติมิชอบ กาญจนบุรี -- ประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 พ1711สCHECK SHELVES