Authorนุกูล ประจวบเหมาะ
Titleบทความบางเรื่อง / นุกูล ประจวบเหมาะ
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์รวมมิตรไทย, 2512
Descript 16, 121 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ

CONTENT

ปัญหาและอนาคตของประเทศใน South East Asia -- ปัญหาบางประการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย -- เงินเฟ้อ -- ข้อเสนอในการปรับปรุงระบบการเงินและการชำระเงินระหว่างประเทศ


กอบ ประจวบเหมาะ รวมเรื่อง หนังสืออนุสรณ์งานศพ