Authorชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, 2461-2546
Titleสยามสมัยโบราณ / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2520
Descript 157 หน้า : ภาพประกอบ

รัชฎาภิเษก -- รัชกาลที่ 5 การคล้องช้าง ตำรวจ -- ไทย ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ 2325-

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ช27สมCHECK SHELVES