Authorชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, 2461-2546
Titleผู้ร้ายสมัยคุณปู่ / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2520
Descript 172 หน้า : ภาพประกอบ

โจรผู้ร้าย ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5 รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ช27ผCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ช27ผCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS568 ช227ผCHECK SHELVES
Communication Arts Library959.3 ช27มCHECK SHELVES