Authorชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, 2461-2546
Titleชีวิตไทยสมัยเก่า / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2521
Descript 179 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

พระมหากรุณาธิคุณของ ร.5 -- ความทรงจำจากพระพุทธเจ้าหลวง -- ตำหนักแพและท่าเตียน -- วีระสตรีไทยในอดีต -- พระราชพิธีแรกนาขวัญ -- เรื่องของเงินไทย -- กวีเอกแห่งกรุงสยาม


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- รวมเรื่อง ไทย -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ช27ชCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ช27ชCHECK SHELVES
Thai Studies Library959.3072 ช226ชCHECK SHELVES
Arts LibraryDS578 ช227ชCHECK SHELVES