Titleเจ้าภาพพิมพ์แจกเป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอาง สุคนธวิท) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม 28 กุมภาพันธ์ 2506
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2506
Descript 137 หน้า

CONTENT

ประวัติจังหวัดสมุทรสาคร -- ระวังหู -- อุทานธรรม -- ความจริงเรื่องบุหรี่กับมะเร็งที่ปอด -- การทะเบียนพินัยกรรม


ธรรมะ บุหรี่ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- พินัยกรรม หนังสืออนุสรณ์งานศพ สมุทรสาคร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 จ757CHECK SHELVES