Titleเข็มทิศยาตรา : รวมเรื่องสั้น กวี บทความ สารคดี ประมวลเหตุการณ์ ภาพชุดการ์ตูน / คณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์เข็มทิศและพาที
Imprint กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2520
Descript 495 หน้า : ภาพประกอบ

หนังสือพิมพ์ การเมืองของโลก ภาพล้อ ไทย -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ค1411ขCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ค1411ขCHECK SHELVES