Authorพระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ (สวาสดิ์ กิตติมา)
Titleสารคดี 5 นาที / ของ พระครูศรีมหาโพธิ คณารักษ์
Imprint [ม.ป.ท.] : กรุงสยามการพิมพ์, 2513
Descript 101 หน้า

รวมเรื่อง หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)081 พ1711สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)081 พ1711สCHECK SHELVES