Titleซอยสวนพลู
Imprint กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, 2519
Descript 426 หน้า : ภาพประกอบ

รวมเรื่อง วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์ ไทย -- การเมืองและการปกครอง ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)081 ซ19CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)081 ซ19CHECK SHELVES
Arts Library : StackPL4205 ค231ซCHECK SHELVES
Arts Library : StackPL4205 ค231ชCHECK SHELVES