Authorชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, 2461-2546
Titleสยามยุคเก่า / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2520
Descript 192 หน้า : ภาพประกอบ

รวมเรื่อง ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ 2325-

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)081 ช27สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)081 ช27สCHECK SHELVES
Thai Studies Library959.3072 ช226สCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS582 ช227สกCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS582 ช227สกCHECK SHELVES