Authorชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, 2461-2546
Titleเมืองไทยสมัยก่อน / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2519
Descript 174 หน้า : ภาพประกอบ

รวมเรื่อง ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ 2325-

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)081 ช27มCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)081 ช27มCHECK SHELVES