Titleสมุดมัคคุเทศนำเที่ยวหอพระสมุดและพิพิธภัณฑสถาน สำหรับพระนคร / กรมศิลปากร
Imprint [พระนคร] : กรม, 2472
Descript 44 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

CONTENT

บทอธิบายเบื้องต้น -- (ภาค 1) ว่าด้วยหอพระสมุดวชิราวุธ -- ตำนานหอพระสมุดวชิรญาณ -- ว่าด้วยพระราชวังบวรฯ หมายเลข ๑ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาณ -- อธิบายสิ่งสำคัญในหอพระสมุดวชิรญาณ -- (ภาค 2) ตำนานพิพิธภัณฑสถานฯ -- หมายเลข 2 พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ -- ตำนานพระพุทธสิหิงค์ -- หมายเลข 3 พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย -- สิ่งสำคัญในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย -- หมายเลข 4 มุขกระสัน -- หมายเลข 5 เฉลียงรอบพระวิมาน -- สิ่งสำคัญในเฉลียงรอบพระวิมาน -- อธิบายพระวิมาน -- หมายเลข 6 พระที่นั่งภิมุขมณเฑียร -- สิ่งสำคัญในพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร -- หมายเลข 7 พระที่นั่งทักษิณาภิมุข -- สิ่งสำคัญในพระที่นั่งทักษิณาภิมุข -- หมายเลข 8 พระที่นั่งบูรพาภิมุข -- สิ่งสำคัญในพระที่นั่งบูรพาภิมุข -- หมายเลข 9 ห้องมุขเชิงบันไดพระที่นั่งวสันตพิมานด้านตะวันออกกับสิ่งของที่จัด -- หมายเลข 10 ห้องมุขเชิงบันไดพระที่นั่งพรหมเมศธาดาด้านตะวันออก กับสิ่งของที่จัด -- หมายเลข 11 พระที่นั่งวสันตพิมาน -- สิ่งสำคัญในพระที่นั่งวสันตพิมานชั้นบน -- สิงสำคัญในพระที่นั่งวสันตพิมานชั้นล่าง -- หมายเลข 12 พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ -- สิ่งสำคัญในพระที่นั่งวายุสถานอมเรศ -- หมายเลข 13 พระที่นั่งพรหมเมศธาดา -- สิ่งสำคัญในพระที่นั่งพรหมเมศธาดาชั้นบน -- สิ่งสำคัญในพระที่นั่งพรหมเมศธาดาชั้นล่าง -- หมายเลข 14 ห้องมุขเชิงบันไดพระที่นั่งวสันตพิมานด้านตะวันตก กับสิ่งของที่จัด -- หมายเลข 15 ห้องมุขเชิงบันไดพระที่นั่งพรหมเมศธาดาด้านตะวันตกกับสิ่งของที่จัด -- ประวัติไม้กลายเป็นหิน -- ประวัตินายอินและนายจันคนแผนไทย -- หมายเลข 16 ห้องท้ายพระที่นั่งปัจิมาภิมุข กับสิ่งของที่จัด. -- หมายเลข 17 พระที่นั่งปัจิมาภิมุขกับสิ่งของที่จัด -- หมายเลข 18 พระที่นั่งปฤษฏางคภิมุข กับสิ่งของที่จัด -- หมายเลข 19 พระที่นั่งอุตราภิมุข กับสิ่งของที่จัด -- หมายเลข 20 ห้องท้ายพระที่นั่งอุตราภิมุขกับสิ่งของที่จัด -- หมายเลข 21 มุขเด็ดด้านตะวันตก กับกับสิ่งของที่จัด -- หมายเลข 22 โรงราชรถ กับสิ่งของที่จัด -- หมายเลข 23 พระที่นั่งอิศเรศราชานุสร กับสิ่งของที่จัด -- หมายเลข 24 พระที่นั่งเก๋งบวรปริวัติ กับสิ่งของที่จัด -- หมายเลข 25 พระตำหนักแดง -- สิ่งสำคัญในพระตำหนักแดง


หอพระสมุดวชิรญาณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Thai Studies Library910.4 ร421สCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 069 ศ37สLIB USE ONLY