Titleเรียงความเรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 และเรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลทุนภูมิพลฯ
Imprint [พระนคร] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2504
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra60_0074
Descript 345 หน้า

CONTENT

พระราชนิพนธ์บทละครพูดในรัชกาลที่ 6 -- เรียงความเรื่องพระราชนิพนธ์ประเภทร้อยแก้ว -- เรียงความเรื่องพระราชนิพนธ์ประเภทร้อยกรอง -- พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลุกใจประชาชนชาวไทยให้รักชาติอย่างไร -- การรักษาเอกราชของกรุงสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -- การปลูกฝังเยาวชนของชาติในรัชกาลที่ 6 -- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงกิจการต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงของชาติไทย -- การปรับปรุงประเพณีไทยให้สอดคล้องกับความเจริญของบ้านเมือง ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว -- กลอนสุภาพพรรณาสถานศึกษาจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย -- การรักชาติ -- การศึกษาพาคนขึ้นสู่ระดับสูง -- กลอนสุภาพ สีชมพูตรูจิต นิสิตจุฬา


จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2347-2411 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลัง พ.ศ. 2394-2474 ไทย -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)040 ร612CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)040 ร612CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)040 ร612CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)040 ร612CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)040 ร612CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)040 ร612CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)040 ร612CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection17 000942LIB USE ONLY
Arts LibraryPL4208 ร272พ 2504CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4208 ร272พ 2504CHECK SHELVES