Titleเดชประดิยุทธ์อนุสรณ์
Imprint [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาดไทย, 2501
Descript 191 หน้า

CONTENT

หลักราชการ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว -- ความทรงจำ พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ -- การตกลงใจของไทย และโอวาทในการอบรมข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย ของ พล.อ. เดช เดชประดิยุทธ์ -- เสด็จอิสาน ; พระอรรถกถาจารย์ผู้กำหนดอายุพระศาสนา ; และ, ต่ออายุพระศาสนา และกรุสมบัติวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช


เดช เดชประดิยุทธ์ รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)040 ต52CHECK SHELVES