Titleศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย : ประวัติ การวางผัง การจัดตั้ง หน้าที่และบริการของศูนย์ฯ / โดย สภาวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
Imprint พระนคร : สภา, 2507
Descript 46 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย ศูนย์เอกสาร

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 029.060593 ส162ศLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 029.060593 ส162ศCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 029.060593 ส162ศCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 029.060593 ส162ศCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 029.060593 ส162ศCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 029.060593 ส162ศCHECK SHELVES