Titleรายงานการดูงานหนังสือพิมพ์และห้องสมุดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 22 มิถุนายน 2527 / โดย คณะอนุกรรมการกลุ่มวารสารและเอกสาร บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เขียนรายงาน
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527
Descript 34 หน้า : ภาพประกอบ

ห้องสมุดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ห้องสมุดเฉพาะ หนังสือพิมพ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)027.69 ร451CHECK SHELVES