Authorสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์, 2466-2547
Titleวิวัฒนาการห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
Imprint [พระนคร] : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2510
Descript 60 หน้า

CONTENT

สิ่งพิมพ์ฉบับแรกของทางราชการ -- พระราชบัญญัติการพิมพ์ -- ระเบียบของกรมศิลปากรเรื่องการขออนุญาตพิมพ์หนังสือ -- กำเนิดหอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- พระราชบัญญัติว่าด้วยสมุด เอกสาร แลหนังสือพิมพ์ พุทธศักราช 2465 -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอยวิชาบรรณารักษศาสตร์ชั้นอนุปริญญา -- หอสมุดแห่งชาติ -- สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย


ห้องสมุด -- ไทย -- ประวัติ บรรณารักษศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)027.0593 ส44วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)027.0593 ส44วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)027.0593 ส44วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)027.0593 ส44วCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 15 003058LIB USE ONLY