Authorการสัมมนาเชิงปฏิบัติเรื่อง ความร่วมมือในโครงการศูนย์สนเทศ ทางการเกษตรแห่งชาติ (2526 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Titleความร่วมมือในโครงการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ; การสัมมนา 7-9 กันยายน 2526/ จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2526
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ

โครงการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)026.63 ก27คCHECK SHELVES