Authorณรงค์ ป้อมบุปผา
Titleการจัดหมู่และทำบัตรรายการวัสดุห้องสมุด หลักการ แนวคิดและการประยุกต์ / ณรงค์ ป้อมบุปผา
Imprint มหาสารคาม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2526
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง
Descript ก-ฒ, 305 หน้า : ภาพประกอบ

การวิเคราะห์หนังสือ การทำบัตรรายการ

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library025.42 ณ212กCHECK SHELVES
Arts Library : StackZ695 ณ17กCHECK SHELVES