Titleวรรณกรรมทางประวัติศาสตร์ในห้องขจร บรรณานุกรม / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2521
Descript 117 หน้า

ขจร สุขพานิช 2456-2520 ประวัติศาสตร์ -- บรรณานุกรม บรรณานุกรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)016.9 ศ173วLIB USE ONLY