Authorเรืองศรี จุลละจินดา
Titleงานเขียนด้านการใช้ภาษาไทย : บรรณานุกรม และสาระสังเขป / เรืองศรี จุลละจินดา, ตรีศิลป์ บุญขจร, รุ้งฟ้า ฐิโณทัย
Imprint [กรุงเทพฯ] : โครงการส่งเสริมภาษาไทยในโอกาสเฉลิมฉลอง ลายสือไทยครบรอบ 700 ปี ฝ่ายวิจัยจุฬาฯ, 2526
Descript 360, 13 แผ่น ; 28 ซม

ภาษาไทย -- การใช้ภาษา -- บรรณานุกรม ภาษาไทย -- การใช้ภาษา -- สาระสังเขป

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)016.495918 ร862งLIB USE ONLY
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)016.495918 ร862งLIB USE ONLY
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)016.495918 ร862งLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionวบ 18 003723LIB USE ONLY