Authorยืน ภู่วรวรรณ
Titleอิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต / ยืน ภู่วรวรรณ, อัศนีย์ ก่อตระกูล
Imprint กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527
Descript 146 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)001.644 ย315อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)001.644 ย315อCHECK SHELVES
Engineering Library : StackQA76.73.L3 ย327CHECK SHELVES
Engineering LibraryQA76.73.L3 ย327CHECK SHELVES