Authorสมบูรณ์ ตั้งใจขจร
Title[ซีไอซีเอส/วีเอส] = CICS/VS / สมบูรณ์ ตั้งใจขจร
Imprint [กรุงเทพฯ] : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จุฬาฯ, [25--]
Descript ก-ช, 211 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

ซีไอซีเอส/วีเอส (ระบบคอมพิวเตอร์) โปรแกรมคอมพิวเตอร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)001.642 ส257ซCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)001.642 ส257ซCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionคพ 15 004101LIB USE ONLY