Titleการศึกษาวิเคราะห์งบประมาณการวิจัยของประเทศ ประจำปี..
Imprint [กรุงเทพฯ] : กองนโยบายและวางแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2518-
Descript เล่ม ; 22x34 ซม

งบประมาณ เงินอุดหนุนการวิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)001.44 ก522 2527CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)001.44 ก522 2528CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)001.44 ก522 2529CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)001.44 ก522 2529CHECK SHELVES