Authorสวัสดิ์ สุคนธรังษี
Titleทฤษฎีและหลักวิชาวิจัย เน้นกรณีปัญหาและตัวอย่าง สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ / สวัสดิ์ สุคนธรังษี
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2525
Descript 15, 379 หน้า : แผนภูมิ

รัฐประศาสนศาสตร์ -- วิจัย วิจัย รัฐประศาสนศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)001.43 ส17ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)001.43 ส17ทCHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ส413ทCHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ส413ทCHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ส413ทCHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ส413ทCHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ส413ทCHECK SHELVES