Authorวิเชียร เกตุสิงห์
Titleหลักการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือ ที่ใชัในการวิจัย / วิเชียร เกตุสิงห์
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2523]
Descript 160 หน้า : ภาพประกอบ

วิจัย การวัดผลทางการศึกษา การวัดความถนัดทางการเรียน แบบสอบถาม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)001.43 ว32หCHECK SHELVES
Communication Arts Library001.42 ว32หCHECK SHELVES