Authorบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
Titleระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
Imprint กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร, 2527
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 402 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

ลักษณะทั่วไปของการวิจัย -- การตั้งปัญหาในการวิจัย -- การตั้งสมมติฐานในการวิจัย -- การสำรวจเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- การสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย -- การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ -- การวิจัยเชิงบรรยาย -- การวิจัยเชิงทดลอง -- การวัดและคุณภาพของการวัด -- การสังเกต -- การสัมภาษณ์ -- แบบสอบถาม -- การวัดเจตคติ -- การจัดกระทำข้อมูล -- สถิติวิเคราะห์สำหรับหาตัวแทนของกลุ่ม -- สถิติวิเคราะห์สำหรับหาความแตกต่างของข้อมูลชุดเดียวกัน -- สถิติวิเคราะห์สำหรับหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร -- สถิติวิเคราะห์สำหรับหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม -- การวางแผนการทำวิจัย --การเขียนรายงานการวิจัย


สังคมศาสตร์ -- วิจัย สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)001.42 บ43รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)001.42 บ43รCHECK SHELVES
Communication Arts Library001.42 บ43รCHECK SHELVES
Economics Library001.4 บ21รCHECK SHELVES