Titleทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย พ.ศ. 2518-19 สาขามนุษยศาสตร์ / กองทะเบียนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]
Descript 4 เล่ม

CONTENT

ล.1-3 ศึกษาศาสตร์ -- ล.4 ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ปรัชญาและศาสนา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์ จิตวิทยา วิจิตรศิลป์


นักวิจัย -- ไทย -- ทำเนียบนาม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)001.3092025 ค14ทLIB USE ONLY
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)001.3092025 ค14ทLIB USE ONLY
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)001.3092025 ค14ทLIB USE ONLY
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)001.3092025 ค14ทLIB USE ONLY