Authorการประชุมทางวิชาการเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอำนาจในทศวรรษหน้า (2530 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Titleการประชุมทางวิชาการเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอำนาจในทศวรรษหน้า วันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2530 ห้องประชุมมาลัยหุวะนันท์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดโดย สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ; อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2531
Descript 66 หน้า ; 30 ซม

ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- รัสเซีย รัสเซีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน สาธารณรัฐประชาชน จีน สาธารณรัฐประชาชน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionร 12 005544LIB USE ONLY